layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS

Flaga UE

EMAS umożliwia dobrowolną rejestrację wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, które zobowiążą się do systematycznej identyfikacji  i ograniczania własnego oddziaływania na środowisko. System został wprowadzony Rozporządzeniem nr 761/2001 Parlamentu i Rady z dnia 19 marca 2001 r., które z dniem 1 maja 2004 r. weszło w całości w życie również na terenie naszego kraju. Funkcjonowanie systemu EMAS w Polsce regulowane jest ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz. U. Nr 70 poz. 631) wraz z aktami wykonawczymi. Organem kompetentnym, który dokonuje rejestracji organizacji, jest wojewoda.
 
System EMAS jest zgodny międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001, jednak stawia dodatkowe wymagania w zakresie przestrzegania przepisów prawa, zaangażowania pracowników oraz przejrzystości działalności. Organizacja zarejestrowana w EMAS zobowiązana jest do corocznego opracowania i upublicznienia deklaracji środowiskowej, w której zawarte są informacje o oddziaływaniu organizacji na środowisko, cele i zadania środowiskowe oraz efekty skuteczności dotychczas podjętych działań. Jednocześnie uzyskuje ona prawo do używania ogólnoeuropejskiego logo EMAS, które może być wykorzystywane do celów promocyjnych. System zarządzania w przedsiębiorstwie i deklaracja środowiskowa co roku podlega weryfikacji przez niezależnego weryfikatora akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednie jednostki w innych krajach Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie zostały jeszcze opracowane wymagania, jakie będą stawiane weryfikatorom ubiegającym się o akredytację w PCA, w chwili obecnej zainteresowane rejestracją organizacje mogą korzystać tylko z usług weryfikatorów zagranicznych.

Opracował: Andrzej Kulig - kierownik Oddziału Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.