layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Finansowanie w ochronie środowiska

Jednostki organizacyjne, instytucje i podmioty realizujące zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zadania w zakresie edukacji ekologicznej, mogą uzyskać pomoc finansową ze środków funduszy strukturalnych, funduszy celowych, fundacji oraz banków. 

Formą dofinansowania zależną od rodzaju zadania,  może być dotacja, preferencyjny kredyt lub pożyczka.
 
obrazfu W Unii Europejskiej, istnieją 4 fundusze strukturalne, przy czym działania z zakresu ochrony środowiska są realizowane w ramach jednego z tych 4 funduszy strukturalnych, tj. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), a ponadto w dwu programach operacyjnych: Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowym Programie Operacyjnym "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Beneficjentami tych programów są samorządy, stowarzyszenia, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa. W programie znajdują się 4 działania, w ramach których mogą być realizowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Są to:
 • infrastruktura ochrony środowiska
 • obszary wiejskie
 • obszary podlegające restrukturyzacji
 • zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
W ramach tych funduszy, dofinansowane są projekty o mniejszej skali oddziaływania niż w Funduszu Spójności (o wartości poniżej 10 mln euro).
Fundusz Spójności nazywany Europejskim Funduszem Kohezji, stanowi czasowe wsparcie finansowe dla krajów UE. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej UE. Różni się od nich krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz trybem podejmowania decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie – decyzję taką podejmuje Komisja Europejska. Pomoc w ramach Funduszu Spójności wynosi  80-85% kosztów kwalifikowanych. Priorytety Funduszu Spójności  to:
 • poprawa jakości wód powierzchniowych
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia
 • poprawa jakości powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami
 • ochrona powierzchni ziemi
 • zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego
Jego beneficjentami są samorządy i przedsiębiorstwa komunalne. Więcej informacji na temat FS na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowiehttp://www.wfosigw.rzeszow.pl/ przyjmującego wnioski/projekty.
 
Innym instrumentem finansowym jest unijny fundusz LIFE, wprawdzie o znacznie mniejszej skali finansowania, ale promujący projekty pilotażowe (posiadające element innowacyjności) z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Kwalifikacja następuje w drodze konkursu projektów składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzona jest kontynuacja III etapu programu LIFE (lata 2005-2006) – więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/    poprzez wyszukiwarkę: hasło LIFE.
 
W ramach funduszy celowych, o pomoc finansową w zakresie ochrony środowiska, można ubiegać się w:

nfos top logo

 

 

 

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
szczegółowe informacje na stronie: www.nfosigw.gov.pl

 

wfos

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 
Szczegółowe informacje, w tym lista przedsięwzięć priorytetowych, na stronie: www.wfosigw.rzeszow.pl oraz w każdej gminie i każdym starostwie powiatowym, które zarządzają odpowiednio gminnymi i powiatowymi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rodzaje zadań inwestycyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, przyrody, gospodarki odpadami, jakie mogą być dofinansowywane ze środków w/w funduszy celowych, podane na w/w stronach internetowych funduszy. Zadania te szczegółowo określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627,  z późn. zmianami).
Środki  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na :
 • edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
 • wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
 • wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
 • realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej
 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
 • przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi
 • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
 • przedsięwzięcia związane z ochroną wód
 • profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska
 • wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii
 • wspieranie ekologicznych form transportu
 • działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody

oraz na dofinansowywanie:

 • inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych
 • działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw
 • zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego
 • systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat
 • opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru wodnego
 • prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
 • innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań krótkoterminowych, a także na realizację powyższych planów i programów
 • zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne
 • opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego
 • działań, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów sadzonek przekazanych rolnikom w celu zalesienia gruntów rolnych
 • przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska
 • działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków
 
ecosmallFundacja EkoFundusz (ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa) powstała w 1992 r. dla zarządzania środkami pochodzącymi z eko-konwersji polskiego długu zagranicznego. Przyznane środki Fundacja przeznacza na dofinansowanie przedsięwzięć (w formie dotacji) uznanych za priorytetowe, tj.:
 • ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu
 • eliminacja niskich źródeł ich emisji
 • przywracanie czystości wód Morza Bałtyckiego oraz ochrona zasobów wody pitnej
 • ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (dwutlenku węgla, metanu, freonów)
 • ochrona różnorodności biologicznej
 • racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacji gleb
W 2005 r. EkoFundusz wprowadził zmodyfikowane zasady udzielania pomocy finansowej, w tym: 
 • koncentrację środków na tych projektach, które albo nie kwalifikują się do pomocy unijnej, albo jej nie uzyskały, chociaż projekt rozwiązuje ważny problem ekologiczny w skali regionalnej lub krajowej
 • podniesienie atrakcyjności finansowej oferty Fundacji  (porównywalnej do pomocy unijnej)
 • dopuszczenie do przetargów organizowanych przez beneficjentów Fundacji, firm z wszystkich państw UE
Bardziej szczegółowe informacje na temat  udzielania pomocy finansowej przez EkoFundusz dostępne na jego stronie internetowej http://www.ekofundusz.org.pl/
  
logo bos 01Bank Ochrony Środowiska
Centrala 00-950 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 
Oddział w Rzeszowie 35-017 Rzeszów, ul. S. Moniuszki 8
 
Zasady kredytowania przez Bank ze środków NFOŚiGW inwestycji z zakresu:
 • usuwania wyrobów zawierających azbest
 • ograniczenia hałasu
 • termomodernizacji
 • czystszej produkcji
 • uszczelnienia i hermetyzacji przeładunku i dystrybucji paliw
 • służących ograniczeniu zużycia energii elektrycznej
 • modernizacji lub budowy systemów ciepłowniczych
 • modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody
 • budowy ścieżek rowerowych

oraz innych możliwości, podane są szczegółowo na stronie internetowej BOŚ www.bosbank.pl

Opracowała: Waleria Doskocz - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie