layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Handel emisjami

handel emisjami

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ustanowiony na terenie Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/EC z 13 października 2003 r. jest jednym z instrumentów Protokołu z Kioto, którego celem jest obniżenie całkowitej emisji gazów przyczyniających się do zmian klimatycznych, w szczególności do powstania efektu cieplarnianego.
 
Idea handlu emisjami polega na ustaleniu całkowitego limitu emisji dla grupy zakładów, a następnie rozdzieleniu uprawnień do emisji pomiędzy poszczególnych emitentów zanieczyszczeń. Zakłady będą mogły wykorzystać uprawnienia do własnych celów emisyjnych, sprzedać je lub zachować na przyszłe okresy rozliczeniowe. Dzięki temu przedsiębiorstwa o niskich kosztach będą mogły inwestować w dodatkowe ograniczenia emisji i sprzedawać nadmiar uprawnień podmiotom o wyższych kosztach redukcji.
 
Zaletą systemu handlu emisjami są niższe koszty administracyjne w porównaniu do regulacji bezpośrednich oraz fakt, że ograniczenie emisji następuje w wartościach bezwzględnych, zgodnie z poziomem całkowitego limitu. System handlu emisjami w UE jest wprowadzany dwustopniowo. W fazie I (2005-2007) handlem objęta będzie tylko emisja dwutlenku węgla dla sektorów: produkcji energii elektrycznej i ciepła, hutnictwa żelaza i stali oraz produkcji cementu. W fazie II (2008-2012) do systemu mogą zostać włączone pozostałe gazy cieplarniane oraz inne sektory (np. transport).
W Polsce od 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dol(Dz. U. 2004 Nr 281 poz. 2784). Do tej pory jednak nie został uchwalony Krajowy Plan Alokacji Uprawnień, który określi całkowitą liczbę uprawnień alokowanych przedsiębiorstwom i sposób ich przyznawania.
 
Opracował: Andrzej Kulig – kierownik Oddziału Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.