layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

System półroczny

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, z dniem 1 lipca 2005 r. wprowadziła  zmianę systemu opłat za korzystanie ze środowiskaz kwartalnego na półroczny. Pierwszym okresem rozliczania się podmiotów korzystających ze środowiska w starym systemie półrocznym było II półrocze 2005 r. - aktualnie obowiązującym jest II półrocze 2007 r., gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upłynął dnia 31 lipca 2007 r.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PÓŁROCZNEGO:

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie półrocza na:

Rachunek Redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
od dnia 21 marca  2016 r. rachunek prowadzony jest w Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA) w Rzeszowie
nr rachunku:

94 1020 4391 0000 6802 0159 0900


Uwaga! - Na przelewie należy podać nazwę i regon płatnika, którego roku wpłata dotyczy oraz jakiego zakresu korzystania ze środowiska dotyczy z wyodrębnieniem kwot dla każdego z nich, w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, jeżeli naliczona opłata za korzystanie ze środowiska za dany komponent nie przekracza 400zł rocznie, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty, ale nie jest zwolniony z obowiązku przedstawienia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:
 • nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 •  zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie ustaleń własnych lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.
Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:
 1. pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
 2. innych danych technicznych i technologicznych.

WZORY WYKAZÓW ORAZ STAWKI OPŁAT:

Wzory półrocznych wykazów obowiązujące za okres korzystania ze środowiska od 1 półrocza 2009 r. określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat ( Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816 ) -dol pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. 2011 nr 94, poz.958) dolpobierz 
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 74, poz.945) dolpobierz 
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. 57, poz. 780) dolpobierz  
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2009 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217), rozporządzenie to określa również współczynniki różnicujące - dolpobierz                    
Wzory półrocznych wykazów obowiązujące w okresach korzystania ze środowiska od 2 półrocza 2005 r. do 2 półrocza 2008 r. włącznie - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - Dz.U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2128 - dolpobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2008: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2176) z dniem 1 stycznia 2008 r. zostało zmienione dwoma aktami prawnymi. Zmiany te wynikają z:                 
  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2007r. Nr 106, poz. 723) – stawki za odpady - dolpobierz
  oraz

  obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z 2007r. Nr 68, poz. 754)– stawki pozostałe dolpobierz
  Współczynniki różnicujące zawarte w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2005 r. nie uległy zmianie.   

Procedury, obowiązki i prawa podmiotów korzystających ze środowiska, z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.   -  

opracował:  Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.