layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

System roczny

Wykaz dotyczący zakresu korzystania ze środowiska obowiązujący od 2013 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014, poz. 274) - pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 r.  określa Obwieszczenie  Ministra Środowiska  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski  z 25 lipca  2016 poz.718) – pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 r.  określa Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 16 listopada 2015 poz.1875) – pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 nr 0, poz.790) - pobierz
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (w wykazie zbiorczym) - Dz. U. z 2014 poz. 419 - pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013 nr 0, poz. 729) - pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012 nr 0, poz.766) - pobierz
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty  za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku i wnosi ją bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego  ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

UWAGA: ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA WYKAZÓW,
W PRZYPADKU GDY ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY
NIE PRZEKRACZA 100 ZŁ. ZA KAŻDY RODZAJ KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie wykazów i informacji obowiązuje od 2016 roku, ale nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU REDYSTRYBUCYJNEGO

Rachunek Redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
od dnia 21 marca  2016 r. rachunek prowadzony jest w Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA) w Rzeszowie
nr rachunku:

94 1020 4391 0000 6802 0159 0900

 

Uwaga! - Na przelewie należy podać nazwę i regon płatnika, którego roku wpłata dotyczy oraz jakiego zakresu korzystania ze środowiska dotyczy z wyodrębnieniem kwot dla każdego z nich, w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU ROCZNEGO:

Podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca kolejnego roku, przedkłada marszałkowi województwa, wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 POŚ wykorzystane do ustalenia wysokości opłat (z zastrzeżeniem: podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w art 287 ust. 1 pkt 5 tj. za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl, do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego).

UWAGA

Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.

 

Zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, jeżeli naliczona opłata za korzystanie ze środowiska za dany komponent nie przekracza 800zł rocznie, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty, ale nie jest zwolniony z obowiązku przedstawienia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.


Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

  • nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  •  zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie ustaleń własnych lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

  1. pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
  2. innych danych technicznych i technologicznych.

opracował:  Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) informujemy, iż do końca lutego każdego roku ww. podmiot jest zobowiązany do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i przesłania go do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Szczegóły na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/

Informacje na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.