layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Opłata produktowa

Wzór sprawozdania za lata 2015 i 2016 dotyczący:
  • Masy wytworzonych opakowań,
  • Masy przywiezionych z zagranicy opakowań,
  • Masy wywiezionych za granicę opakowań,
  • Informacji o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • Informacji o wysokości należnej opłaty produktowej,
  • Informacji o sposobie wykonania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty,
  • Informacji o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty,

Został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 182).

Jednostkowe stawki opłat produktowych obowiązujące od roku 2015 zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1972).

 
Nowe przepisy w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
 
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy zastąpiły ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz część przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w części dotyczącej opakowań).
 
Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:
1) będących organizacjami odzysku opakowań;
2) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a) odpadów opakowaniowych,
b) produktów w opakowaniach;
3) dystrybuujących produkty w opakowaniach;
4) eksportujących:
a) odpady opakowaniowe,
b) opakowania,
c) produkty w opakowaniach;
5) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
6) wprowadzających opakowania;
7) wprowadzających produkty w opakowaniach.
Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
 
Sprawozdania za okres do 31 grudnia 2013 r. sporządza się stosując przepisy dotychczasowe.
 
Wprowadzający produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 tony (Mg) zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych.
 
Wartość powyższego zwolnienia wiąże się z uzyskaniem pomocy de minimis (art. 7 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
Przedsiębiorcy zwolnieni z ww. obowiązków składają marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
- zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz;
- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
- informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje zawarte w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.).
 
Wprowadzający produkty w opakowaniach jak i organizacje odzysku opakowań będą rozliczać się za dany rok kalendarzowy w stosunku do masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
Ponadto zmienia się sposób wyliczenia opłaty produktowej (załącznik nr 2 do ustawy), na którą będą składać się trzy składowe: recykling, odzysk (liczone jak dotychczas) oraz recykling dla wszystkich opakowań razem (poz.1 zał. nr 1 do ustawy) liczony według wzoru:
 
OPrec = (M1 x SO1 + M2 x SO2 + ... + M8 x OP8 ) x (Prec x Mcałkowita - Mpoddana recykling)
                                     Mcałkowita
 
gdzie:
OPrec - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
Mz indeksem liczbowym - oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, przy czym:
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 - dotyczy opakowań z aluminium,
M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 - dotyczy opakowań ze szkła,
M6 - dotyczy opakowań z drewna,
M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,
M8 - dotyczy pozostałych opakowań,

SOz indeksem liczbowym - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym:
SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,
SO3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,
SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,
SO6 - dotyczy opakowań z drewna,
SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,
SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,
Precyklingu - oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku kalendarzowym poziom recyklingu,
Mcałkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,
Mpoddana recyklingowi - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi.

Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, oprócz zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu po wspomnianych produktach, będą obowiązani do zorganizowania systemu zbierania tych odpadów oraz zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań po tych środkach samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia. Nie będzie więc możliwości realizacji tych obowiązków dla wspomnianych opakowań za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Organizacje samorządu gospodarczego, reprezentujące grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach (w tym środki ochrony roślin), będą mogły zawierać porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych. Porozumienia te będą określać m.in. cele i terminy realizacji zobowiązań, sposób finansowania, podmioty uprawnione do kontroli realizacji obowiązku.

Drugim możliwym rodzajem porozumień przewidzianym w ustawie będą porozumienia zawierane z Ministrem Środowiska przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych lub przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu opakowaniami jednostkowymi wielokrotnego użytku.

Każdy z podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne (art. 19 ustawy). Rozliczenie wykonania powyższego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego.

Powyższy obowiązek można wykonać samodzielnie:
1) przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne lub
2) przekazując na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na który należy uiścić 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym:
BGK oddział w Warszawie Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

Możliwe będzie również zlecenie realizacji tego obowiązku organizacji odzysku opakowań na odrębnych zasadach określonych w umowie.
Każdy z podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Rozliczenie wykonania powyższego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego.
Informację o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne należy przedłożyć w ramach rocznego sprawozdania o opłacie produktowej.

 

Organizacje odzysku opakowań są obowiązane uwzględnić w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, docelowo co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Ponadto organizacja odzysku opakowań jest obowiązana przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów z przejęcia obowiązków określonych ustawą, w imieniu przedsiębiorców, którzy powierzają jej realizację tych obowiązków.

Przedsiębiorca, którego dotyczy ustawa ma obowiązek:
- do dnia utworzenia rejestru, zgłoszenia faktu rozpoczęcia (30 dni), likwidacji (14 dni) działalności podlegającej zapisom ustawy marszałkowi województwa oraz zgłoszenia zmian danych zawartych w zgłoszeniu (art. 78 ustawy),
- wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem, lub odzysku.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za oleje i opony:
Powszechna Kasza Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr 54 1020 4391 0000 6902 0159 0892

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za opakowania:
Powszechna Kasza Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr 50 1020 4391 0000 6302 0159 0967

Ustawa wprowadza od 1 stycznia 2016 r. obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców:
- prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg.
- eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.
Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.
Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. z 2015 r. poz. 2264).

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w części dotyczącej produktów) nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów (oleje, opony) nie przekracza 100 zł.

 Na terenie województwa podkarpackiego działają 3 organizacje odzysku:

  • EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Brzezówce - 39-102 Brzezówka 90A, tel. 14 64 66 74,
  • Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. w Jedliczu, ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze, tel: 13 43 84 106
  • EKO TRADE Organizacja Odzysku Opakowan S.A. w Jaśle - ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, tel: 13 44 66 316.

 

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych obowiązujące w latach 2008-2013
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w (Dz. U. Nr 109, poz. 752)

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych obowiązujące od 2014 r. znajdują się w zał. Nr 1 do ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

Jednostkowe stawki opłat produktowych obowiązujące w latach 2008-2010
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 247, poz. 1840)

Jednostkowe stawki opłat produktowych obowiązujące w latach 2011-2014
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 259, poz. 1774)

Jednostkowe stawki opłat produktowych obowiązujące od 2015 r.
rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1972)

Formularz rocznego sprawozdania obowiązujące w latach 2006-2009
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1654)

Formularz rocznego sprawozdania obowiązujący w latach 2010-2013
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 259, poz. 1775)

Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań o masie wytworzonych (OPAK-1), przywiezionych z zagranicy (OPAK-2) oraz wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3) za lata 2009-2013. Formularze rocznych sprawozdań – (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30).