layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej woj. podk. poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastw. z zach. bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

Spis treści 

1. Charakterystyka społeczno - gospodarcza oraz turystyczna województwa podkarpackiego 
2. Analiza szans i zagrożeń dla zachowania bioróżnorodności atrakcyjnych terenów przyrodniczo – krajobrazowych województwa podkarpackiego
3. Zgodność projektu z polityką ekologiczną państwa oraz Krajową Strategią Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej
4. Zgodność Programu ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego
6. Cele i założenia Programu na lata 2012 – 2016
7. System premiowania do prowadzenia wypasu w miejscach o szczególnych wartościach przyrodniczych
8. Opracowanie ramowych zasad promocji tj. walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz turystycznych obszarów objętych programem
Wykaz piśmiennictwa

Do pobrania:


KONKURS ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. ROZSTRZYGNIĘTY !

Uchwała Nr 151/3578/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.– dolpobierz

Uchwała Nr 153/3637/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie korekty udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. - dolpobierz


Komunikat

w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2012 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2012 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z uchwałą Nr 140/3224/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2012 r. przedłużony zostaje z 21 do 35 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowego konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Uwzględniając powyższe ostateczny termin złożenia przedmiotowej oferty upływa z dniem 11czerwca 2012 roku.


Załącznik do uchwały Nr 134 /3061 / 12 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie 
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w 2012 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XV/257/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, uchwały Nr LXIII/790/ 06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z późn. zm., oraz uchwały Nr 121/2770/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU

I. CEL i ZAŁOŻENIA KONKURSU OFERT

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i zlecenie im realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w formie: 
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 
b) wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
2. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnych z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, poprzez przeprowadzenie przedstawionych poniżej działań: 
a) przywracanie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu; 
b) prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich (zarejestrowanych w bazie danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i/lub Polskim Związku Hodowców Koni); 
c) prowadzenie niezbędnych działań pozainwestycyjnych w celu zachowania wymogów dobrostanu zwierząt przebywających na pastwisku (np. zabezpieczenie punktów poboru wody, przenośne ogrodzenia elektryczne). 
3. Zgłoszona oferta musi uwzględniać wypas na łąkowo-pastwiskowych terenach parków krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000 w Województwie Podkarpackim lub na innych terenach łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego po uzyskaniu akceptacji Zespołu Ekspertów (wykaz aktów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa podkarpackiego, umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo”). 
4. Zespół Ekspertów zostanie powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
5. Realizacja zadania przewiduje wypas zwierząt na terenach, o których mowa w ust. 3, w okresie pastwiskowym1 zgodnie z opracowanym przez oferenta planem wypasu, z uwzględnieniem powierzchni wypasu i obsady zwierząt zgodnej z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

II. ADRESACI KONKURSU 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 
- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
- spółdzielnie socjalne. 
2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną zadania. 
3. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłączone ze składania ofert są: 
1) partie polityczne; 
2) związki zawodowe i organizacje pracodawców; 
3) samorządy zawodowe; 
4) fundacje utworzone przez partie polityczne.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

1. Na realizacje zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1 850 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). W latach poprzednich oraz w roku bieżącym nie były realizowane zadania objęte przedmiotem konkursu. 
2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnione podmioty, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu ofert. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach konkursu. 
3. Przy określaniu całkowitej wartości dotacji należy uwzględnić następujący procentowy podział środków,: 
1) nie mniej niż 95% wartości należy przeznaczyć na zadanie związane z przywracaniem terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu, prowadzeniem wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich, prowadzeniem niezbędnych działań w celu zachowania wymogów dobrostanu zwierząt przebywających na pastwisku (np. zabezpieczenie punktów poboru wody, przenośne ogrodzenia elektryczne); 
2) nie więcej niż 5% wartości dotacji można przeznaczyć na obsługę zadania, tj. koszty poniesione bezpośrednio w celu realizacji zleconego zadania, 
4. W celu obliczenia wartości dotacji do 1 hektara wypasanej powierzchni należy przyjmować obsadę pastwiska2nie mniejszą niż 0,4 DJP3 i nie większą niż 1,0 DJP (najbardziej optymalna obsada to 0,5 – 0,6 DJP/ha) zgodnie z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”. 
5. Podstawową wartość dotacji do 1 ha przyjmuje się na poziomie 500 zł brutto. 
6. Przy zastosowaniu optymalnej obsady wypasu tj. 0,5 lub 0,6 DJP/ha do wyliczonej wartości jednostkowej dotacji należy doliczyć premię o wartości 50 zł brutto do każdego hektara wypasanej powierzchni . 
7. Jednostkowa wartość dotacji jest zależna od obsady pastwiska w DJP określonej przez oferenta i z uwzględnieniem premii, o której mowa w ust. 6 przedstawia się następująco:

Wartość podstawowa dotacji (zł/ha)
Obsada pastwiska (DJP/ha)
Wartość jednostkowa dotacji (zł/ha)
(wartość podstawowa dotacji x obsada pastwiska)
Wartość jednostkowa dotacji z uwzględnieniem premii (zł/ha)
500
0,4
200
200
500
0,5
250
300
500
0,6
300
350
500
0,7
350
350
500
0,8
400
400
500
0,9
450
450
500
1,0
500
500

8. Obsadę pastwiska podawaną w DJP należy wyliczać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki5
9. W przypadku, gdy określona w ofercie powierzchnia będzie zawierała tereny, które nie były użytkowane rolniczo oraz nie były objęte dopłatą obszarową w roku ubiegłym, a które wymagają wykonania dodatkowych zabiegów w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, wówczas można uzyskać dodatkową dopłatę. 
10. Wysokość dopłaty, o której mowa w pkt. 9, wynosi maksymalnie 100 zł do każdego hektara powierzchni, na której prowadzone będą zabiegi w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, jednak nie więcej niż koszty tych zabiegów. 
11. Wszystkie planowane koszty, związane z wykonaniem dodatkowych zabiegów w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, muszą być szczegółowo przedstawione w kosztorysie i wraz z uzasadnieniem ujęte w ofercie. 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
2. Do oferty przedkładanej w konkursie obowiązkowo należy załączyć kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji, niezależnie od tego, kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu oraz statut podmiotu. 
3. Do oferty można dołączyć dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, m.in. pisemne rekomendacje, listy intencyjne. 
4. Do oferty należy załączyć informację o gatunku, wieku oraz posiadanych znakach identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, które będą brały udział w wypasie i nr ewidencyjny, obręb, wraz z określeniem miejsca położenia i powierzchni działek, na których będzie prowadzony wypas oraz nazwę formy ochrony przyrody, którą objęty jest teren przeznaczony do wypasu oraz plan wypasu; 
5. Do oferty należy załączyć mapkę ewidencyjną lub poglądową określającą teren przeznaczony do wypasu. Ponadto, w przypadku położenia terenu przeznaczonego do wypasu na obszarze Natura 2000, należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
Występowanie terenów na obszarze parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu potwierdzane będzie przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego; 
6. W przypadku prowadzenia prac związanych z przywracaniem terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo pod wypas poprzez karczowanie samosiewów, oferent jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia zezwolenia zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w przypadku, gdy zezwolenie jest wymagane; 
7. O terminach prowadzenia prac związanych z przywracaniem ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu należy każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac z tym związanych powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego; 
8. Do oferty należy załączyć certyfikat lub odpowiednie zaświadczenie potwierdzone przez jednostkę certyfikującą w przypadku prowadzenia wypasu na trwałych użytkach zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego. 
9. Załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot: 
1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie, 
2) w przypadku złożenia kserokopii dokumentów – należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, 
3) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia. Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów. 
10. Kompletna oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu, dodatkowo wersję elektroniczną oferty (bez załączników) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 
11. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych do złożenia oferty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje: 
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty; 
2) sposób reprezentacji podmiotów, wobec organu administracji publicznej. 
12. W przypadku złożenia oferty wspólnej, umowę zawartą między podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 
13. Podmioty, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną, zobowiązując się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 

V. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w terminie do 21 dni x, od dnia ogłoszenia przedmiotowego konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej . Termin na złożenie oferty zaczyna biec od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. 
2. Zadania powinny być zrealizowane do dnia 31 października 2012 r. 
3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, lub przesłać na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35–010 Rzeszów, z dopiskiem „Konkurs ofert – Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”,”. 
10. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

1. Dotacja nie może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, które uzyskało już dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego. 
2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: 
1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, tj. koszty merytoryczne, 
2) racjonalne i efektywne, 
3) uwzględnione w budżecie zadania, 
4) faktycznie poniesione w okresie, od dnia zawarcia umowy. 
5) udokumentowane dowodami księgowymi, 
6) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo – księgowa, 
7) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji, 
3. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów: 
1) kosztów stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń osobowych (np. obsługa księgowa, informatyczna, administracyjno - biurowa) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe), 
2) wynagrodzeń etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszonych w związku z realizacją zadania (np. honoraria, wykłady, opracowania), 
3) wynagrodzenia koordynatorów projektu, 
4) budowy, zakupu budynków lub lokali, nabyciu lub dzierżawy gruntu, 
5) prac remontowych i budowlanych, 
6) zakupów inwestycyjnych i inwestycji, 
7) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, 
8) pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
9) pokrycie zobowiązań tytułem zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć. 
4. Zarząd Województwa przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Podkarpackiego. 
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. 

VII. BUDŻET ZADANIA 

1. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie 
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 
b) wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
2. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty zadania poniesione od dnia zawarcia umowy. 
3. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, pierwotnie zadeklarowany procentowy udział środków własnych w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu (aktualizacji kosztorysu zadania dokonuje oferent). 
4. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy: 
1) podpisać pisemne porozumienie z wolontariuszem, 
2) zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w projekcie), 
3) wycenić pracę wolontariusza, wycena powinna zawierać: 
a. kalkulację czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej (ustalonej odrębnie dla każdego wolontariusza), 
b. koszty składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia (np. koszt podróży służbowej, diety), 
4) prowadzić karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania – zatwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 
5. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. 
6. W przypadku pracy społecznej członków organizacji należy przedłożyć oświadczenie potwierdzające przynależność do organizacji podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania podmiotu. 
7. Minimalna wartość zadania nie może być mniejsza niż 30 000 zł brutto. 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Ocena formalna wniosków

1.Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
2. Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy: 
1) złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu, 
2) złożona jest przez nieuprawniony podmiot, 
3) dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu, 
4) zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu, 
5) termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu. 
3. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria: 
1) sporządzona jest na obowiązującym formularzu, 
2) zawiera wszystkie wymagane załączniki, 
3) posiada wypełnione wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”), 
4) kalkulacja kosztów zadania sporządzona jest prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym, 
5) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji, 
6) jest opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. 
4. Podmioty, które złożą oferty w wymaganym terminie, zawierające nieprawidłowości pod względem formalnym, zostaną poinformowane o stwierdzeniu tych nieprawidłowości oraz o możliwości i terminie usunięcia błędów formalnych.

2. Ocena merytoryczna wniosków 

1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Lp
Kryteria
 
Punkty
1
Rzetelność przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów realizacji zadania
1-2
2
Określenie przez oferenta zespołu realizującego zadanie
jego kwalifikacje i rozpisanie funkcji jego członków
1-2
3
Planowany udział środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
1-2
4
Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
1-2
5
Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych
1-2
6
Min. 10% udział trwałych użytków zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, potwierdzonego przez jednostkę certyfikującą odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem. *
1-6
7
Wypas na obszarach objętych formą ochrony przyrody
4
8
Wypas na innych terenach łąkowo-pastwiskowych **
2
9
Utrudnienia związane z wypasem
górskie
7
10
specyficzne utrudnienia
5
11
nizinne
4
12
przegon zwierząt
4
13
Gatunek wypasanych zwierząt
bydło
8
14
konie
4
15
owce
4
16
kozy
4
17
Zachowanie optymalnej obsady zwierząt***
6
18
Udział zwierząt mamek w wypasie****
12
19
Wypas młodych zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem do dalszego chowu****
12
20
Planowany finansowy wkład własny*****
3-8
     
 
Suma
max.100

* za każde 10% powierzchni ekologicznej 1 pkt. lecz nie więcej niż 6 pkt. 
** tereny inne - są to tereny łąkowo-pastwiskowe województwa podkarpackiego, które muszą uzyskać akceptację Zespołu Ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
*** 0,5-0,6 DJP 
**** udział zwierząt mamek w wypasie oraz wypas młodych zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem do dalszego chowu w ilości mniejszej niż 10 % całości wypasanego stada – 6 pkt., powyżej 10 % - 12 pkt. 
***** wniesienie wkładu własnego w wysokości mniejszej niż 10 % wartości całkowitej zadania -3 punkty, 10% -15% - 5 punktów, powyżej 15% -8 punktów.

2. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji. 
3. Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja Konkursowa - powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
4. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria oceny przyjęte w ogłoszeniu. 
5. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert, uwzględniającej zweryfikowanie budżetów zawartych w ofertach. 

IX. TRYB WYBORU OFERT 

1. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, rekomendowanych do udzielenia dotacji. 
2. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, nierekomendowanych do udzielenia dotacji. 
3. Komisja Konkursowa sporządza listę ofert, które wpłynęły od uprawnionych podmiotów w kolejności od oferty, która zdobyła największą liczbę punktów do oferty najniżej ocenionej. 
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd. 
5. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na portalu internetowym Województwa, oraz na stronie Województwa Podkarpackiego przeznaczonej dla organizacji pozarządowych. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 45 dni od daty upływu terminu składania ofert 
7. Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie. 
8. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. 
9. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25). 

X. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW 

1. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia: 
1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (jeśli dotyczy), 
2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji (jeśli dotyczy), 
3) umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jeżeli złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających sie na realizację zadania publicznego. 
4) opracowanego planu wypasu z uwzględnieniem wskaźnika wypasu; 
5) oświadczenia, że wszystkie wypasane zwierzęta są zarejestrowane w ARiMR i/lub PZHK; 
6) dokumentów, z których będzie wynikało prawo do dysponowania terenem, na którym ma być realizowany wypas oraz zwierzętami, które będą brały udział w wypasie. 
2. Po zawarciu umowy oferent w terminie określonym umową zobowiązany będzie do przedłożenia wypisów z ewidencji gruntów i budynków dotyczących terenów, na których prowadzony będzie wypas, pod rygorem odmowy przekazania dotacjii natychmiastowego rozwiązania umowy. 
3. Nieprzedłożenie wymaganych załączników do umowy w wyznaczonym terminie, Zarząd Województwa może traktować, jako rezygnację z przyznanej dotacji.
4. Zarząd Województwa może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy: 
1) podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, 
2) zostaną ujawione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu, 
3) zakres realizacji zadania (merytoryczny lub finansowy) znacząco różni się od przedstawionego w ofercie. 
5. Oferenci, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do dostarczenia na wezwanie Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej oryginałów faktur, rachunków i wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją zadania. 

XI. ROZLICZENIE DOTACJI 

1. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25). 
2. W przypadku, gdy sprawozdanie zawiera błędy/uchybienia podmiot zostanie powiadomiony pisemnie celem złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentacji. 

3. Województwo Podkarpackie, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem. 
4. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonywania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania. 

Informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Rolnictwa i i Rozwoju Wsi Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel. (0-17) 747 63 43 lub (0-17) 747 67 12.

Okres pastwiskowy - przyjmuje się okres od 15 maja do 15 października tj. 154 dni, w których zwierzęta przebywają na pastwisku 
2 Obsada pastwiska – liczba sztuk zwierząt wyrażona w jednostkach przeliczeniowych (duże jednostki przeliczeniowe – DJP) przypadająca średnio na 1 ha wypasanej powierzchni 
3 DJP – (duże jednostki przeliczeniowe ) umowna jednostka odpowiadająca zwierzęciu o masie ciała 500 kg lub wielu zwierzętom o łącznej masie ciała 500 kg. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP) zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.). 
4 Przykładowo: obsadę pastwiska 0.44 zaokrąglamy do 0,4, natomiast 0.45 zaokrąglamy do 0,5. 
Trwałe użytki zielone - są to grunty zajęte pod uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych), niewłączonych do płodozmianu przez pięć lat lub dłużej. 

X Wyrazy „w terminie do 21 dni” zastępuje się wyrazami „w terminie do 35 dni” zgodnie z uchwałą Nr 140/3224/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2012 r

dolDo pobrania: