layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rejestr występowania azbestu i PCB

Azbest jest minerałem charakteryzującym się niską przewodnością ciepła i odpornością na działanie czynników chemicznych. Na terenie Polski stosowany był od około 100 lat, głównie do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych – pokryć dachowych, rur ciśnieniowych, rur w kanałach wentylacyjnych, płyt i kształtek w wymiennikach cieplnych oraz płyt elewacyjnych.

DZIAŁANIE AZBESTU

Rakotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na wielkość zagrożenia wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Najbardziej szkodliwą odmianą azbestu jest azbest krokidolitowy, którego włókna ze względu na rozmiary przenikają do obrzeży płuc i wykazują dużą trwałość w organizmie. Największe zagrożenie związane z pyłem azbestowym występuje w trakcie użytkowania wyrobów znajdujących się w złym stanie, a zwłaszcza podczas ich usuwania.

EWIDENCJE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Rodzaj, ilość i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest jako substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska podlega szczegółowej ewidencji. Informację w tym zakresie osoby fizyczne powinny przedkładać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, natomiast przedsiębiorcy wojewodzie, do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wójt, burmistrz i prezydent miasta do dnia 31 marca każdego roku przekazuje informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wojewodzie, który prowadzi ich rejestr. 
Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu, gdzie występują wyroby zawierające azbest powinien przeprowadzać kontrole stanu tych wyrobów w celu oceny ich przydatności do dalszej eksploatacji. Ocena ta obejmuje m.in. strukturę powierzchni i stan zewnętrzny wyrobu i możliwość uszkodzenia ich powierzchni. Jeden egzemplarz oceny powinien być przekazany Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od jej sporządzenia. Wyniki przeprowadzonej oceny decydują o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem tych wyrobów lub możliwości odłożenia ich w czasie. W takim przypadku następna ocena powinna być przeprowadzona po roku lub po 5 latach, w zależności od stanu wyrobów. Dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r., może być prowadzone przy braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu, po zabezpieczeniu wyrobu powłoką ochronną oraz przy ścisłym przestrzeganiu wymagań w zakresie ochrony środowiska.

USUWANIE AZBESTU 

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest należy do obowiązków właściciela obiektu, który ponosi również związane z tym koszty finansowe. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków podlega przepisom Prawa budowlanego. Inwestor ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do właściwego terenowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca prac opracowuje szczegółowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgłasza ten fakt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Okręgowego Inspektora Pracy. Zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i gospodarkę nimi reguluje ustawa o odpadach, a ich transport ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Wykonawca robót ma obowiązek uzyskania od właściwego organu (starosty lub wojewody) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarza powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie lub jest zobowiązany przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w przypadku gdy ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 100 kg/rok. Transport odpadów azbestowych powinien odbywać się odpowiednio oznakowanym pojazdem samochodowym posiadającym świadectwo dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych. Kierowcy powinni mieć ukończony odpowiedni kurs dokształcający i posiadać zaświadczenie ADR.

Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest to:
  • prowadzenie prac przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem
  • konieczność izolowania strefy prac przez odpowiednie ich oznakowanie i stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska
  • zastosowanie środków technicznych - nawilżanie wyrobów, uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, stosowanie komór dekontaminacyjnych
  • pakowanie wyrobów z azbestem w szczelne worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm
  • deponowanie wyrobów zawierających azbest na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych składowisk
Na terenie województwa podkarpackiego wyroby zawierające azbest mogą być deponowane na wydzielonych kwaterach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Młynach gm. Radymno oraz w Pysznicy.

WSPARCIE DLA USUWAJĄCYCH AZBEST

Pomoc dla osób fizycznych na usunięcie wyrobów zawierających azbest jest uzależniona od strategii przyjętej przez poszczególne Rady Gmin. W przypadku wielu gmin jest to bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów niebezpiecznych lub dofinansowanie części kosztów transportu lub utylizacji eternitu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje również możliwość uzyskanie preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na wymianę lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych płyt azbestowych oraz na termomodernizację budynków związaną z wymianą lub usuwaniem materiałów azbestowych.

Jednym z elementów wdrożenia do obowiązującego w Polsce sytemu prawnego przepisów Unii Europejskiej jest obowiązek zapewnienia kontroli i eliminacji substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska m. in. takich jak azbest. Podstawą tego systemu jest pozyskanie pełnej wiedzy na temat stanu i rozmieszczenia tych substancji. Zebrane dane umożliwiają prawidłowe zarządzania nimi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska obowiązani są do przedkładania informacji o rodzaju, ilości tych substancji oraz miejscu ich występowania bezpośrednio do Wojewody Podkarpackiego zaś osoby fizyczne z terenu województwa, które władają nimi, do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uzyskane do chwili obecnej dane o rozmieszczeniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na terenie województwa zawierają tabele:

  • tabela rejestru azbestu i PCB w gminach dol(pobierz)
  • tabela rejestru azbestu w przedsiębiorstwach dol(pobierz)
  • tabela rejestru PCB w przedsiębiorstwach dol(pobierz)

Opracował: Andrzej Kulig – kierownik Oddziału Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie